Yeastar S50 S-Series IP PBX
69,350.00 Kshs 69,350.00 Kshs 69350.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
29,850.00 Kshs 29,850.00 Kshs 29850.0 KES
Yeastar Billing App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Hotel App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Linkus Cloud Service
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar GSM High Gain Antenna
3,175.00 Kshs 3,175.00 Kshs 3175.0 KES
Yeastar TB400 ISDN VoIP Gateway
65,025.00 Kshs 65,025.00 Kshs 65025.0 KES
Yeastar TB200 ISDN VoIP Gateway
42,550.00 Kshs 42,550.00 Kshs 42550.0 KES
Yeastar TE200 ISDN VoIP Gateway
133,475.00 Kshs 133,475.00 Kshs 133475.0 KES
Special Offer
Yeastar TE100 ISDN VoIP Gateway
94,350.00 Kshs 94,350.00 Kshs 94350.0 KES
Yeastar TA1610 Analog FXO VoIP Gateway
89,925.00 Kshs 89,925.00 Kshs 89925.0 KES
Yeastar TA810 Analog FXO VoIP Gateway
43,300.00 Kshs 43,300.00 Kshs 43300.0 KES
Yeastar TA410 Analog FXO VoIP Gateway
29,600.00 Kshs 29,600.00 Kshs 29600.0 KES
Yeastar TA3200 Analog FXS VoIP Gateway
91,450.00 Kshs 91,450.00 Kshs 91450.0 KES
Yeastar TA2400 Analog FXS VoIP Gateway
78,475.00 Kshs 78,475.00 Kshs 78475.0 KES
Yeastar TA1600 Analog FXS VoIP Gateway
66,425.00 Kshs 66,425.00 Kshs 66425.0 KES
Yeastar TA800 Analog FXS VoIP Gateway
28,950.00 Kshs 28,950.00 Kshs 28950.0 KES