Yeastar S50 S-Series IP PBX
59,325.00 Kshs 59,325.00 Kshs 59325.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
25,925.00 Kshs 25,925.00 Kshs 25925.0 KES
Yeastar Billing App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Hotel App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Linkus Cloud Service
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar GSM High Gain Antenna
2,750.00 Kshs 2,750.00 Kshs 2750.0 KES
Yeastar TB400 ISDN VoIP Gateway
55,600.00 Kshs 55,600.00 Kshs 55600.0 KES
Yeastar TB200 ISDN VoIP Gateway
36,350.00 Kshs 36,350.00 Kshs 36350.0 KES
Yeastar TE200 ISDN VoIP Gateway
114,150.00 Kshs 114,150.00 Kshs 114150.0 KES
Special Offer
Yeastar TE100 ISDN VoIP Gateway
80,700.00 Kshs 80,700.00 Kshs 80700.0 KES
Yeastar TA1610 Analog FXO VoIP Gateway
76,850.00 Kshs 76,850.00 Kshs 76850.0 KES
Yeastar TA810 Analog FXO VoIP Gateway
37,050.00 Kshs 37,050.00 Kshs 37050.0 KES
Yeastar TA410 Analog FXO VoIP Gateway
25,325.00 Kshs 25,325.00 Kshs 25325.0 KES
Yeastar TA3200 Analog FXS VoIP Gateway
78,175.00 Kshs 78,175.00 Kshs 78175.0 KES
Yeastar TA2400 Analog FXS VoIP Gateway
67,125.00 Kshs 67,125.00 Kshs 67125.0 KES
Yeastar TA1600 Analog FXS VoIP Gateway
56,775.00 Kshs 56,775.00 Kshs 56775.0 KES
Yeastar TA800 Analog FXS VoIP Gateway
24,825.00 Kshs 24,825.00 Kshs 24825.0 KES