Yeastar S50 S-Series IP PBX
76,450.00 Kshs 76,450.00 Kshs 76450.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
35,000.00 Kshs 35,000.00 Kshs 35000.0 KES
Yeastar Billing App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Hotel App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar Linkus Cloud Service
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar GSM High Gain Antenna
3,500.00 Kshs 3,500.00 Kshs 3500.0 KES
Yeastar TB400 ISDN VoIP Gateway
71,675.00 Kshs 71,675.00 Kshs 71675.0 KES
Yeastar TB200 ISDN VoIP Gateway
46,900.00 Kshs 46,900.00 Kshs 46900.0 KES
Yeastar TE200 ISDN VoIP Gateway
147,150.00 Kshs 147,150.00 Kshs 147150.0 KES
Special Offer
Yeastar TE100 ISDN VoIP Gateway
112,700.00 Kshs 112,700.00 Kshs 112700.0 KES
Yeastar TA1610 Analog FXO VoIP Gateway
99,125.00 Kshs 99,125.00 Kshs 99125.0 KES
Yeastar TA810 Analog FXO VoIP Gateway
47,750.00 Kshs 47,750.00 Kshs 47750.0 KES
Yeastar TA410 Analog FXO VoIP Gateway
32,625.00 Kshs 32,625.00 Kshs 32625.0 KES
Yeastar TA3200 Analog FXS VoIP Gateway
100,800.00 Kshs 100,800.00 Kshs 100800.0 KES
Yeastar TA2400 Analog FXS VoIP Gateway
86,525.00 Kshs 86,525.00 Kshs 86525.0 KES
Yeastar TA1600 Analog FXS VoIP Gateway
73,225.00 Kshs 73,225.00 Kshs 73225.0 KES
Yeastar TA800 Analog FXS VoIP Gateway
31,925.00 Kshs 31,925.00 Kshs 31925.0 KES