Yeastar S50 S-Series IP PBX
59,775.00 Kshs 59,775.00 Kshs 59775.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
26,125.00 Kshs 26,125.00 Kshs 26125.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar S412 S-Series IP PBX
27,200.00 Kshs 27,200.00 Kshs 27200.0 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
132,775.00 Kshs 132,775.00 Kshs 132775.0 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
73,600.00 Kshs 73,600.00 Kshs 73600.0 KES
Yeastar P550 P-Series IP PBX
68,750.00 Kshs 68,750.00 Kshs 68750.0 KES
Yeastar P560 P-Series IP PBX
105,000.00 Kshs 105,000.00 Kshs 105000.0 KES
Yeastar P570 P-Series IP PBX
192,725.00 Kshs 192,725.00 Kshs 192725.0 KES
Yeastar K2 IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES