Yeastar S50 S-Series IP PBX
76,450.00 Kshs 76,450.00 Kshs 76450.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
35,000.00 Kshs 35,000.00 Kshs 35000.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
169,825.00 Kshs 169,825.00 Kshs 169825.0 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
94,075.00 Kshs 94,075.00 Kshs 94075.0 KES
Yeastar P550 P-Series IP PBX
86,375.00 Kshs 86,375.00 Kshs 86375.0 KES
Yeastar P560 P-Series IP PBX
131,875.00 Kshs 131,875.00 Kshs 131875.0 KES
Yeastar P570 P-Series IP PBX
246,400.00 Kshs 246,400.00 Kshs 246400.0 KES
Yeastar K2 IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES