Yeastar S50 S-Series IP PBX
71,525.00 Kshs 71,525.00 Kshs 71525.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
32,750.00 Kshs 32,750.00 Kshs 32750.0 KES
Yeastar K2 Lite IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
158,900.00 Kshs 158,900.00 Kshs 158900.0 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
88,025.00 Kshs 88,025.00 Kshs 88025.0 KES
Yeastar P550 P-Series IP PBX
80,825.00 Kshs 80,825.00 Kshs 80825.0 KES
Yeastar P560 P-Series IP PBX
125,625.00 Kshs 125,625.00 Kshs 125625.0 KES
Yeastar P570 P-Series IP PBX
230,550.00 Kshs 230,550.00 Kshs 230550.0 KES
Yeastar K2 IP PBX
0.00 Kshs 0.0 KES