Yeastar GSM High Gain Antenna
3,275.00 Kshs 3,275.00 Kshs 3275.0 KES
Yeastar EX30 Module
68,775.00 Kshs 68,775.00 Kshs 68775.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
9,575.00 Kshs 9,575.00 Kshs 9575.0 KES
Yeastar B2 Module
20,050.00 Kshs 20,050.00 Kshs 20050.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
42,325.00 Kshs 42,325.00 Kshs 42325.0 KES
Yeastar WCDMA Module
26,600.00 Kshs 26,600.00 Kshs 26600.0 KES
Yeastar GSM Module
23,700.00 Kshs 23,700.00 Kshs 23700.0 KES
Yeastar D30 Module
24,500.00 Kshs 24,500.00 Kshs 24500.0 KES
Yeastar O2 Module
10,225.00 Kshs 10,225.00 Kshs 10225.0 KES
Yeastar S2 Module
11,000.00 Kshs 11,000.00 Kshs 11000.0 KES
Yeastar SO Module
11,275.00 Kshs 11,275.00 Kshs 11275.0 KES