Yeastar GSM High Gain Antenna
3,500.00 Kshs 3,500.00 Kshs 3500.0 KES
Yeastar EX30 Module
73,500.00 Kshs 73,500.00 Kshs 73500.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
10,225.00 Kshs 10,225.00 Kshs 10225.0 KES
Yeastar B2 Module
21,425.00 Kshs 21,425.00 Kshs 21425.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
45,225.00 Kshs 45,225.00 Kshs 45225.0 KES
Yeastar WCDMA Module
28,425.00 Kshs 28,425.00 Kshs 28425.0 KES
Yeastar GSM Module
25,350.00 Kshs 25,350.00 Kshs 25350.0 KES
Yeastar D30 Module
26,175.00 Kshs 26,175.00 Kshs 26175.0 KES
Yeastar O2 Module
10,925.00 Kshs 10,925.00 Kshs 10925.0 KES
Yeastar S2 Module
11,750.00 Kshs 11,750.00 Kshs 11750.0 KES
Yeastar SO Module
12,050.00 Kshs 12,050.00 Kshs 12050.0 KES