Yeastar GSM High Gain Antenna
2,750.00 Kshs 2,750.00 Kshs 2750.0 KES
Yeastar EX30 Module
57,500.00 Kshs 57,500.00 Kshs 57500.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
7,975.00 Kshs 7,975.00 Kshs 7975.0 KES
Yeastar B2 Module
16,775.00 Kshs 16,775.00 Kshs 16775.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
30,500.00 Kshs 30,500.00 Kshs 30500.0 KES
Yeastar WCDMA Module
22,300.00 Kshs 22,300.00 Kshs 22300.0 KES
Yeastar GSM Module
19,800.00 Kshs 19,800.00 Kshs 19800.0 KES
Yeastar D30 Module
20,450.00 Kshs 20,450.00 Kshs 20450.0 KES
Yeastar O2 Module
8,550.00 Kshs 8,550.00 Kshs 8550.0 KES
Yeastar S2 Module
9,150.00 Kshs 9,150.00 Kshs 9150.0 KES
Yeastar SO Module
9,425.00 Kshs 9,425.00 Kshs 9425.0 KES