Yeastar GSM High Gain Antenna
2,641.20 KSh 2,641.20 KSh 2641.2000000000003 KES
Yeastar EX30 Module
58,963.20 KSh 58,963.20 KSh 58963.200000000004 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
8,110.80 KSh 8,110.80 KSh 8110.8 KES
Yeastar B2 Module
17,197.20 KSh 17,197.20 KSh 17197.2 KES
Yeastar 4G LTE Module
31,323.60 KSh 31,323.60 KSh 31323.600000000002 KES
Yeastar WCDMA Module
22,848.00 KSh 22,848.00 KSh 22848.0 KES
Yeastar GSM Module
20,266.80 KSh 20,266.80 KSh 20266.8 KES
Yeastar D30 Module
20,964.00 KSh 20,964.00 KSh 20964.0 KES
Yeastar O2 Module
8,720.40 KSh 8,720.40 KSh 8720.4 KES
Yeastar S2 Module
9,284.40 KSh 9,284.40 KSh 9284.4 KES
Yeastar SO Module
9,662.40 KSh 9,662.40 KSh 9662.4 KES