Yeastar GSM High Gain Antenna
4,250.00 KSh 4,250.00 KSh 4250.0 KES
Yeastar EX30 Module
60,725.00 KSh 60,725.00 KSh 60725.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
7,475.00 KSh 7,475.00 KSh 7475.0 KES
Yeastar B2 Module
20,250.00 KSh 20,250.00 KSh 20250.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
37,150.00 KSh 37,150.00 KSh 37150.0 KES
Yeastar WCDMA Module
27,025.00 KSh 27,025.00 KSh 27025.0 KES
Yeastar GSM Module
15,300.00 KSh 15,300.00 KSh 15300.0 KES
Yeastar D30 Module
24,725.00 KSh 24,725.00 KSh 24725.0 KES
Yeastar O2 Module
10,575.00 KSh 10,575.00 KSh 10575.0 KES
Yeastar S2 Module
10,575.00 KSh 10,575.00 KSh 10575.0 KES
Yeastar S0 Module
11,725.00 KSh 11,725.00 KSh 11725.0 KES