Yeastar GSM High Gain Antenna
4,250.00 KSh 4,250.00 KSh 4250.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
37,150.00 KSh 37,150.00 KSh 37150.0 KES
Yeastar WCDMA Module
27,025.00 KSh 27,025.00 KSh 27025.0 KES
Yeastar GSM Module
15,300.00 KSh 15,300.00 KSh 15300.0 KES